Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen,  oktober 2019

In verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw heeft Hollandia
archeologen een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd aan de Doctor Schaepmanstraat 4 in Wateringen, gemeente Westland.
Op basis van de resultaten uit het archeologisch bureauonderzoek kunnen bij de bouwplannen
archeologische vindplaatsen in het geding komen. Het doel van het onderhavige
onderzoek is om de specificeerde archeologische verwachting voor het plangebied te toetsen
en eventueel aan te vullen, inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die
van invloed zijn op de lokatiekeuze in het verleden, het uitsluiten van kansarme zones en
het selecteren van kansrijke zones voor de volgende vormen van onderzoek waarbij ook
(extra) informatie verkrijgen over bekende en/of verwachte archeologische waarden in een
onderzoeksgebied (aan -of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de
conservering en de inhoudelijke kwaliteit). Er bestaat vooral onduidelijkheid in welke mate
de ondergrond vanwege de bouw en sloop van de vorige bebouwing nog intact is. Mede
daartoe zijn vijf handmatige grondboringen gezet tot maximaal 4 m onder het maaiveld.
De ondergrond bestaat uit afzettingen die gerekend kunnen worden tot het laagpakket
van Zandvoort (lokaal: Laag van Ypenburg), Hollandveen laagpakket en het laagpakket
van Walcheren (lokaal: Gantellaag / Laag van Poeldijk). Aan de bovenzijde van de Gantellaag
(Laagpakket van Walcheren) is een klein fragment handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd-Romeinse tijd aangetroffen.

In de directe omgeving ligt een nederzetting uit 1e-2e eeuw na onze jaartelling en de kans bestaat dat het fragment met die bewoning in verband staat.Toch kan oudere bewoning niet geheel worden uitgesloten. De op ruim 3 m onder het maaiveld aanwezige laagpakket van Zandvoort (lokaal: Laag van Ypenburg) bevindt zich richting het noordoosten op een minder diep niveau, waardoor het in een steeds natter wordende landschap voor lange tijd een geschikte vestigingsplaats was.