Een archeologische opgraving aan de 204-206 in Vlaardingen, gemeente Vlaardingen

Aan de Hoogstraat 204-206 stond het vervallen Leski-pand, dat inmiddels plaatsgemaakt heeft voor nieuwbouw. In het kader daarvan heeft Hollandia archeologen in juni en juli 2017 een archeologische opgraving uitgevoerd, met verrassende resultaten.

Het archeologische vooronderzoek had laten zien dat voor de locatie een hoge verwachting gold op het aantreffen van archeologische resten vanaf de tweede helft van de 16e eeuw.

De archeologische resten die tijdens de opgraving naar boven zijn gekomen zijn echter vanaf de late middeleeuwen te dateren. Onder andere zijn funderingen van woonhuizen opgetekend die al in
de 14e/15e eeuw aan de Hoogstraat stonden.  Deze structuren werden voornamelijk op het achterterrein aangetroffen, waar de ontgraving het diepst was. Hier konden ook erfstructuren als water- en beerputten worden opgetekend, hoewel deze waarschijnlijk uit de nieuwe tijd stammen. Aan de voorzijde werden voornamelijk bouwresten gevonden van de 19e-eeuwse bebouwing.

Behalve een opgraving zijn ook mechanische boringen gezet tot 9 m onder het maaiveld. Het doel daarvan was om de natuurlijke bodemopbouw in kaart te brengen en de grens te bepalen van de eerste menselijke invloeden. Op geruime diepte kwamen in opgebrachte grondlagen nog vondsten uit de 12/13e eeuw tevoorschijn. Aanvullend onderzoek naar de boorkernen moet uitwijzen of er mogelijk nog oudere bewoningssporen aanwezig zijn.