Archeologische waardestelling Krabbepark, gemeente Vlaardingen, mei/december 2020.

In mei en december 2020 heeft Hollandia archeologen een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd in het Krabbepark, gemeente Vlaardingen. Het park wordt opnieuw ingericht waarbij meer aandacht komt voor verschillende recreatievormen. Het plangebied bevindt zich in de Aalkeet buitenpolder, die ten westen van de Vlaardingen is gesitueerd. De polder is in de late jaren ‘80 van de vorige eeuw omgevormd tot een recreatiegebied. Destijds zijn onder andere de Krabbeplas (voor watersport) en de golfbaan Schinkelshoek aangelegd. Bij de ontwikkeling hiervan zijn archeologische resten uit het midden neolithicum, midden bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen aan het daglicht gekomen. Noemenswaardige vindplaatsen zijn resten van een kamp uit het midden neolithicum (Vlaardingen cultuur) en een skelet uit de bronstijd: de zogenaamde Krabbeplasman. De ondergrond bestaat uit getijde-afzettingen met daarop een veenpakket en inschakelingen van mariene of fluviatiele klei- of zandlagen. Door reliëfinversie, als gevolg van zakking van het veen, zijn de voormalige getijde-geulen nog zichtbaar in het landschap en kunnen vrij dicht onder het maaiveld aanwezig zijn. De voormalige geulen zijn ten dele in kaart gebracht en bij sommige zijn archeologisch indicatoren zoals verbrande klei en handgevormd aardewerk aangetroffen. Op basis van het verkennende booronderzoek zijn de plannen opnieuw beoordeeld en aangepast. Plaatsen waar de plannen niet kunnen worden aangepast zijn vervolgens onderworpen aan een karterend booronderzoek. Met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 12 cm zijn om de 7 m handmatige boringen gezet om de kans op het aantreffen van archeologische resten te vergroten. Archeologische resten bleven uit waardoor de kans zeer klein wordt geacht dat bij de voorgenomen graafwerkzaamheden archeologische vindplaatsen in het geding komen.