Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen (IVO-O), augustus 2019

Voor het plangebied Het Koninginnehof in Zuidland, gemeente Nissewaard heeft Hollandia
archeologen in opdracht van de gemeente een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd. Binnen het plangebied vindt nieuwbouw plaatst. Bestaande woningen en een basisschool zijn enkele jaren geleden gesloopt om plaats te maken voor zes woonblokken. Het doel van een verkennend booronderzoek is om in een vroeg
stadium van de plannen inzage te hebben in de te verwachten archeologische waarden en te
bepalen of binnen het plangebied aanwezige laageenheden in het verleden bewoond konden
zijn geweest. Teneinde de bevoegde overheid een afweging kan maken over de eventueel te
nemen archeologische vervolgstappen.
Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten
uit de ijzertijd, de romeinse tijd en de late middeleuwen A en B. Bewoning uit deze perioden
kan verwacht worden op het Hollandveen en in de grondlagen daarop.
Om deze archeologische verwachting te toetsen zijn 23 boringen gezet. De bovenste ca.
0,20-0,95 m onder het maaiveld blijkt (sub)recentelijk omgezet te zijn. Daaronder bevinden
zich intacte zand, klei en veenlagen. De diepteligging van de onderscheiden grondeenheden
varieert. In het zuidwestelijk deel liggen deze hoger dan in het noordoostelijk deel. Het
verschil daartussen kan oplopen tot ca. 2 m.
Er zijn behalve een gerijpte kleilaag op een bodemlaag en veraarde niveaus in twee veenlagen
geen archeologische indicatoren aangetroffen. De geoxideerde en gerijpte grondlagen wijzen
op (relatief ) droge omstandigheden (blootstelling aan zuurstof ) en kunnen bewoond, dan
wel in cultuur gebracht zijn.

Een recentelijk aangelegde proefsleuf wees uit dat er menselijke activiteiten in de romeinse tijd of vroege middeleeuwen hebben plaatsgevonden. Meer daarover volgt.