Archeologisch vooronderzoek in het kader van een nieuwe clubhuis aan de Buurtweg 124 in Wassenaar, mei 2019

Op het terrein van Graaf Willem II Voetbalvereniging Aloysius College heeft Hollandia archeologen in verband met de aanleg van een nieuw clubhuis een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen uitgevoerd. Het doel van het onderhavige onderzoek is om in een vroeg stadium van de planvoering inzage te krijgen in de te verwachte archeologische resten en op welke dieptes deze zouden kunnen liggen.

Het plangebied bevindt zich op een strandwal die zich in het laat neolithicum heeft gevormd en waarop bewoning vanaf die tijd mogelijk is geweest. Om de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en eventueel aan te vullen zijn binnen het plangebied zes handmatige boringen gezet.

De ondergrond bestaat uit een vergraven zandige bovengrond met daaronder een duinzandpakket. In het zandpakket is aan de noordzijde  van het huidige clubhuis een bodemhorizont aanwezig die mogelijk vanwege de diepteligging ten opzichte van NAP in de periode neolithicum/bronstijd geplaatst kan worden. Humeuse grondlagen zijn eerder  bij geologisch en archeologisch booronderzoek in het noordwesten waargenomen en wijzen op vernatting van het duinlandschap door de relatieve grondwaterstijging. In het zuidelijk deel van het plangebied is de bodemhorizont echter niet waargenomen. Hier is deze waarschijnlijk vergraven en in de bovengrond opgenomen.

Behalve de aanwezigheid van een bodemhorizont zijn er geen andere archeologische indicatoren aangetroffen. Het plangebied is (sub)recentelijk vergraven geraakt bij de aanleg van het verenigingsgebouw of het sportcomplex. Ook wordt vermoed dat in het verleden zand is afgegraven, waardoor het oud duinniveau vrijwel direct onder het maaiveld aanwezig is en neolithische/bronstijd niveaus binnen ca. 1 m onder het maaiveld.

Er heeft planaanpassing plaatsgevonden waardoor archeologisch vervolgonderzoek niet meer nodig was.